top of page
  • Marta Daćków

Sąd nie wezwie pełnomocnika do uiszczenia opłaty


Dnia 16.03.2017 r. zapadła bardzo istotna uchwała Sądu Najwyższego (sygn. akt: III CZP 82/16), którą z pewnością powinni znać wszyscy profesjonalni pełnomocnicy. Zmienia ona powszechnie stosowaną praktykę dotyczącą uiszczania opłat po oddaleniu wniosku o zwolnienie od kosztów. Uchwale nadano moc zasady prawnej


Sąd Najwyższy w jej treści uznał, że w razie wniesienia przez stronę zastępowaną przez radcę prawnego (adwokata, rzecznika patentowego) skargi kasacyjnej, od której - stosownie do wskazanej wartości przedmiotu zaskarżenia - pobiera się opłatę stałą lub stosunkową, sąd drugiej instancji, po doręczeniu postanowienia oddalającego w całości lub w części wniosek o zwolnienie skarżącego od kosztów sądowych oraz bezskutecznym upływie terminu przewidzianego w art. 112 ust. 3 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 623), odrzuca skargę kasacyjną na podstawie art. 398[6] § 2 KPC.


Przekonanie, że doręczenie postanowienia o prawomocnym oddaleniu wniosku o zwolnienie z kosztów, nie uchyla obowiązku wezwania pełnomocnika do uiszczenia opłaty nie może się zatem dłużej ostać. Zaznaczyć należy, że uchwała dotyczy jedynie sytuacji, w której pismo wniesione zostało przez pełnomocnika profesjonalnego.


Ostatnie posty
Archiwum
Wyszukaj wg tagów
Podążaj za nami
  • Instagram
  • Linkedin
  • Facebook Basic Square
bottom of page