top of page
  • Wojciech Chwastyk

Termin sądowy w sobotę


W dotychczasowym stanie prawnym nie budziło wątpliwości, że sobota nie jest dniem uznanym ustawowo za wolny od pracy w rozumieniu art. 115 k.c. w związku z art. 165 § 1 k.p.c. (tak też uchwała składu siedmiu sędziów z dnia 25 kwietnia 2003 r., III CZP 8/03). Problem był o tyle istotny, że jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypadał na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, to termin upływał dnia następnego. Błędna wykładnia powyższego przepisu rodziła zatem ryzyko spóźnienia we wniesieniu środków zaskarżenia.


Pomimo jednoznacznego stanowiska Sądu Najwyższego podnoszono argumenty, że w soboty (analogicznie, jak ma to miejsce w dniu ustawowo wolnym od pracy) strona nie ma zapewnionych normalnych warunków do skorzystania z prawa do wniesienia środków zaskarżenia, ponieważ nie urzędują sądowe biura podawcze, a urzędy pocztowe są czynne tylko w ograniczonym zakresie. Co więcej, w postępowaniu sądowo-administracyjnym i w Ordynacji podatkowej oraz w postępowaniu administracyjnym terminy przypadające na sobotę ulegały wydłużeniu i strona mogła podjąć czynności następnego dnia pracującego.


Problem ten dostrzegł ustawodawca i od 01.01.2017 r. uzupełniono art. 115 k.c. o regulację dotyczącą terminów przypadających na soboty. Obecnie przepis brzmi: „Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą”. Przepis art. 115 k.c. w nowym brzmieniu będzie stosowany także do terminów, które nie upłynęły przed 1.1.2017 r.


Termin sądowy w sobotę będzie mógł być wykonany następnego dnia roboczego.


Tagi:

Ostatnie posty
Archiwum
Wyszukaj wg tagów
Podążaj za nami
  • Instagram
  • Linkedin
  • Facebook Basic Square
bottom of page