top of page
  • Marta Daćków

Odszkodowanie za opóźniony lot w Niemczech


Pasażerowie linii lotniczych zostali wyposażeni na gruncie prawa europejskiego w skuteczne metody dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu opóźnienia lub odwołania lotu. Prawo do odszkodowania dotyczy wszystkich lotów wylatujących z lotnisk znajdujących się na terenie Unii Europejskiej, bez znaczenia, jaka linia lotnicza organizuje przelot oraz lotów do Unii Europejskiej, realizowanych przez linie zarejestrowane w Unii Europejskiej.


Problemy z wyegzekwowaniem roszczeń mogą pojawić się w sytuacji, gdy decydujemy się na lot poza granicami kraju. Rozporządzenie (WE) Nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. nie zawiera uregulowań szczególnych w zakresie jurysdykcji. Z tej przyczyny dla określenia, sąd którego Państwa będzie umocowany w sprawie musimy posłużyć się przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (Wersja Przekształcona) z dnia 12 grudnia 2012 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 351, str. 1).


Zgodnie z powyższym roszczenie o wypłatę odszkodowania kierowane winno być przed sąd siedziby przedsiębiorstwa lotniczego, bądź też zgodnie z art. 7 Rozporządzenia Nr 1215/12 w sprawach dotyczących umowy - przed sądy miejsca wykonania danego zobowiązania. TS UE orzekł zaś, że art. 5 pkt 1 lit. b) tiret drugie Rozporządzenia Nr 44/2001 (obecnie odpowiedni: art. 7 Rozporządzenia Nr 1215/12) należy interpretować w ten sposób, iż w przypadku przewozu lotniczego osób pomiędzy państwami członkowskimi, dokonywanego na podstawie umowy zawartej z jednym przedsiębiorstwem lotniczym będącym rzeczywistym przewoźnikiem, sądem właściwym do rozpoznawania powództwa o odszkodowanie, opartego na powyższej umowie i na Rozporządzeniu nr 261/2004 jest, według wyboru powoda, sąd, w okręgu którego znajduje się miejsce odlotu albo sąd, w okręgu którego znajduje się miejsce przylotu samolotu, uzgodnione w umowie.


Oznacza to, że wylot zagranicznymi liniami lotniczymi np. z Frankfurtu nad Menem do Londynu będzie wiązał się z koniecznością realizacji praw na terenie Niemiec (jako kraju wylotu) lub Anglii (jako kraju przylotu) lub w kraju siedziby przewoźnika (np. we Francji). Z tego powodu pasażerowie często decydują się na nieopłacalną sprzedaż roszczeń lub odstępują od ich dochodzenia.


Zachęcamy podróżnych, aby nie rezygnowali z należnych im rekompensat i pozostałych świadczeń opisanych Rozporządzeniem (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady. Praktyka pokazuje, że uzyskanie tych świadczeń w krajach niemieckojęzycznych, w tym w toku postępowania przed Schlichtungsstelle für den öffentlichen Personenverkehr e.V. jest możliwe i relatywnie szybkie.

Ostatnie posty
Archiwum
Wyszukaj wg tagów
Podążaj za nami
  • Instagram
  • Linkedin
  • Facebook Basic Square
bottom of page