PRAWO ADMINISTRACYJNE

Oferujemy wsparcie w zakresie wszystkich sfer działania administracji publicznej, w tym w szczególności zakresie prawa budowlanego, prawa ochrony środowiska, gospodarki odpadami oraz finansów publicznych. Pomagamy naszym klientom uzyskiwać i w możliwie najszerszym zakresie przenosić licencje, koncesje i zezwolenia.

 

Występujemy przed organami administracyjnymi i sądami administracyjnymi na wszystkich etapach postępowania.

 

Oferujemy pomoc prawną dedykowaną jednostkom samorządu terytorialnego, obejmującą w szczególności:

  • doradztwo w zakresie udzielania zamówień publicznych z wolnej ręki, w tym zamówień „in-house”;

  • doradztwo i wsparcie w zakresie gospodarki odpadami, w tym w zakresie przetargów organizowanych przez gminę;

  • opiniowanie pod względem formalno-prawnym projektów decyzji administracyjnych;

  • opiniowanie pod względem formalno-prawnym projektów aktów prawa miejscowego, uchwał, zarządzeń i poleceń wójta, burmistrza, prezydenta, starosty, marszałka;

  • pomoc prawną w prowadzonych postępowaniach administracyjnych, w tym udział w rozprawach administracyjnych w przypadku skomplikowanych spraw;

  • prowadzenie spraw przed sądami administracyjnymi, reprezentację w postępowaniach administracyjnych, opracowywanie skarg i odpowiedzi na skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, opracowywanie skarg kasacyjnych i odpowiedzi na skargi kasacyjne.

© 2023 by Knoll & Walters LLP. Proudly created with Wix.com

  • Facebook Social Icon
  • LinkedIn Social Icon