AKTYWNI PRZEDSIĘBIORCY

Aktywnym przedsiębiorcom oferujemy kompleksowe doradztwo obejmujące wszystkie zagadnienia prawne, doradztwo podatkowe i obsługę księgową.

 

Uważamy, że jedynie ścisła współpraca prawno-podatkowa umożliwia pełne zabezpieczenie interesów naszych klientów. W zakresie naszych usług oferujemy:

 • analizowanie, opiniowanie lub przygotowywanie umów, pism, porozumień oraz innych dokumentów o charakterze prawno-gospodarczym, w tym wskazywanie ryzyk prawnych i podatkowych;

 • ocena i przygotowywanie klauzul zabezpieczających wykonanie umów (w tym w zakresie ustanawiania hipoteki, zastawu, przewłaszczenia, czy też cesji na zabezpieczenie);

 • udział w negocjacjach;

 • tworzenie i wdrażanie Ogólnych Warunków Umów (ograniczających odpowiedzialność przedsiębiorcy, zabezpieczających jego interesy, regulujących formy i zasady płatności);

 • ocena i doradztwo w zakresie ryzyk wynikających z naruszeń prawa konkurencji i antymonopolowego;

 • ocena i doradztwo w zakresie odpowiedzialności za produkt niebezpieczny;

 • sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa cywilnego oraz administracyjnego, w tym także w zakresie prawa żywnościowego, stosownie do typu i charakteru planowanej inwestycji;

 • pozyskiwanie i przenoszenie licencji, zezwoleń, koncesji;

 • doradztwo w zakresie obsługi procesu inwestycyjnego, w tym na gruncie prawa budowlanego.

© 2023 by Knoll & Walters LLP. Proudly created with Wix.com

 • Facebook Social Icon
 • LinkedIn Social Icon